Top

Algemene voorwaarden

BodyCharge / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Laatste aanpassing 1 april 2019.

Van harte welkom bij BodyCharge!

Van harte welkom bij Bodycharge

 Om ervoor te zorgen dat u plezierig en veilig kunt sporten en ontspannen hebben wij dit clubreglement opgesteld. In het reglement zijn vermeld:

 1. Onze wijze van communicatie met onze leden
 2. Onze huisregels
 3. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens en privacy
 4. Informatie over parkeren
 5. Voorwaarden van uw lidmaatschap

Heeft u toch nog vragen? Stuur ons een e-mail, wij zijn u graag van dienst! Wij wensen u een plezierige tijd en veel succes bij het bereiken van uw doelstellingen.

Team Bodycharge

 

 1. Communicatie met onze leden

 

A. Communicatie op de club

 • Onze medewerkers zijn er om u optimaal van dienst te zijn en te begeleiden. Heeft u een vraag, een klacht of een idee, aarzel dan niet om deze aan een van onze medewerkers kenbaar te maken.

  B.  Online communicatie

 • Volg ons op Facebook, YouTube, Google+ en Instagram (zie social media buttons op onze website) om op de hoogte te blijven van alle weetjes en wordt onderdeel van onze online community.
 • Kijk op onze website www.bodycharge.nl voor informatie over sportmogelijkheden op onze club en antwoord op veel gestelde vragen.

C.      Algemene communicatie

 • Wij vragen u ons een actueel mobielnummer te verstrekken. Al onze bijzonderheden zoals wijzigingen in openingstijden, bij ziekte van de trainer en alle bijzondere zaken worden uitsluitend gecommuniceerd via de berichtendienst van PaynPlan. Zorg dat u  het ontvangen van berichten van onze  PaynPlan goedkeurd op uw mobiele telefoon zodat u alle informatie van ons ontvangt. Ook is PaynPlan onze app om uw trainingen te plannen, wijzigen en of te plannen. 

E.  Contact opnemen

 • De snelste manier om contact met ons op te nemen is via ons email adres: letsbodycharge@gmail.com  Helaas kunnen wij niet alle communicatie vormen hanteren vandaar dat wij uitsluitend van u e-mail willen ontvangen. Wij staan niet garant voor andere bericht soorten welke wij van u kunnen ontvangen zoals bijvoorbeeld whatsapp, messenger, sms, etc

2. Onze huisregels

 1. Wij verzoeken u minimaal 10 minuten voor aanvang van de training klaar te zijn om te starten met trainen; het is niet toegestaan na aanvang van de training­ binnen te komen. De trainingen starten exact om het half en hele uur!
 2. Probeer te voorkomen dat u een les vroegtijdig moet verlaten tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
 3. Neem voor de hygiëne van u en anderen altijd een handdoek mee.
 4. U wordt geacht te trainen in schone en gepaste kleding.
 5. Tevens moet u zelf schoon en gedouched zijn voor de aanvang van de training i.v.m. hygiene van de kleding. 
 6. Wij verzoeken u geen straatschoeisel te dragen, maar uitsluitend schone schoenen voorzien van zolen die niet afgeven.
 7. Neem ter voorkoming van ongevallen geen drinkglazen of blikjes mee de club in, maar maak gebruik van een sportbidon.
 8. Neem altijd voldoende water of vloeistof mee in een sportbidon.
 9. Om andere leden niet te storen, verzoeken wij u niet te telefoneren in de club.
 10. Individuele toegang tot de club is alleen toegestaan vanaf 16 jaar en ouder.
 11. Meld de instructeur onmiddellijk indien u zich onwel voelt.

 

3. Persoonsgegevens en privacy

 1. Geef veranderingen in uw persoonlijke situatie (b.v. adres, e-mail of bankgegevens) zo spoedig mogelijk door via onze app paynplan zodat wij u optimaal kunnen blijven informeren.
 2. Uw persoonsgegevens worden in de administratie van Bodycharge verwerkt en beheerd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

4.  Parkeren

1. U parkeert op een gratis, openbaar parkeerterrein. Laat geen waardevolle spullen in uw auto liggen. Bodycharge is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van uw eigendommen.

 

5. Algemene bepalingen en lidmaatschapsvoorwaarden

1. Definities

 1. Lid is degene, die zich middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier heeft aangemeld voor een lidmaatschap bij Bodycharge
 2. Club is Bodycharge
 3. Termijnbetaling is maandelijks verschuldigde som uit hoofde van het door u gekochte rittenkaart.
 4. .Lidmaatschap
 5. Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk
 6. De rittenkaarten hebben een geldigheidsduur, in deze termijn moeten al uw tegoeden aan strippen verbruikt zijn. Is dit niet het geval dan vervallen de resterende strippen en kunnen deze niet meer gebruikt worden..
 1. Afsluiting Contract en Betaling van het Termijnbedrag
 1. Indien gekozen wordt voor een maandelijkse betaling per bankoverschrijving, wordt de termijn betaling maandelijks gefactureerd en dient de maandelijkse termijnbetaling te worden voldaan voorafgaande aan de maand waarop deze betrekking heeft.
 2. Indien gekozen wordt voor een maandelijkse betaling per automatische incasso, wordt de contributie per automatische incasso geïnd, en wel rond de uw lidmaatschapsdatum van elke maand voorafgaande aan de maand waarop de termijnbetaling betrekking heeft. Indien het niet mogelijk is om de contributie door middel van automatische incasso te innen, dan wel stornering plaatsvindt van de contributie, is het Lid € 10,- per geval verschuldigd aan administratiekosten. De contributie dient alsnog omgaand te worden voldaan.
 3. Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van het aankoopbedrag van de gekozen strippenkaart, d.w.z. betaling van alle termijnen over de volledige looptijd van de overeenkomst, dan dient dit volledige bedrag te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode.
 4. De afbetaling is te allen tijde verschuldigd, ook indien het Lid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de Club, door omstandigheden een of meerdere faciliteiten van de Club tijdelijk niet beschikbaar zijn of lesprogramma’s of instructeurs wijzigen.
 5. De Club behoudt zich het recht voor om gedurende vakantieperiodes en feestdagen de openingsuren aan te passen. Sluiting op feestdagen of beperking van de openingsuren is geen aanleiding tot reductie van de verschuldigde contributie.
 6. Indien het Lid gedurende ten minste 2 maanden in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen, is de Club gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en zijn alle voor de resterende duur van de termijnbetaling  verschuldigde termijnen direct opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan de Club te worden voldaan.
 7. Vanaf de dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande bedrag van 1,5% vertragingsrente per maand of gedeelte daarvan.
 8. Indien de Club een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het Lid. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente met een minimumbedrag van € 40,-.
 9. Zodra u akkoord gaat met de aanschaf van de rittenkaart. Dit kan zowel schriftelijk en/of via paynplan. Is deze overeenkomst bindend. Wij hanteren géén bedenk termijn. Hierdoor bent u het gehele bedrag van de door u aangeschafte rittenkaart verschuldigd aan Bodycharge.

 

 1. Hoogte van de Rittenkaarten
 1. Alle tarieven voor particulieren zijn inclusief btw. De Club is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw.
 1. Wijzigen van lidmaatschapsvorm
 1. Het is gedurende de initiële contractduur van het lidmaatschap niet mogelijk om het lidmaatschap om te zetten naar een lidmaatschap met een lagere strippenkaart (‘downgrade’)
 2. Het is gedurende de initiële contractduur van de termijnbetaling mogelijk om per 1e van de volgende maand een lidmaatschap om te zetten naar een strippenkaart met meerdere strippen (‘upgrade’). Het Lid dient hiertoe een nieuw inschrijfformulier in te vullen en gaat akkoord met een nieuwe termijnbetaling.
 1. Beëindiging van de strippenkaart
 1. De strippenkaart heeft een beperkte geldigheid. U hoeft dus niet op te zeggen, heeft u interesse voor nieuwe strippen kunt u deze weer opnieuw aanschaffen.
 1.   Toegang tot de Club
 2. Bij betalingsachterstand kunt u niet tot de Club worden toegelaten.
 3. Niet-leden kunnen uitsluitend na afspraak worden geïntroduceerd om ervoor te kunnen zorgen dat zij een correcte begeleiding ontvangen tijdens hun sportactiviteiten.
 4. Ieder Lid kan verdere toegang tot de Club worden ontzegd door het management van de Club. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding zijn van de bepalingen van het Clubreglement of een gedrag, dat naar de mening van het management van de Club in strijd is met het welzijn van overige leden, de goede orde en het karakter van de Club.
 5. Ook indien het Lid de toegang tot de Club wordt ontzegd, blijft de nog openstaande schuld verschuldigd.
 1.   Veiligheid, voorzorgen en aansprakelijkheid
 1. Het gebruik van de faciliteiten van de Club geschiedt op eigen risico.
 2. Leden en introducés wordt aangeraden vooraf een medische keuring te ondergaan.
 3. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, adviseren wij voorafgaande aan het gebruik van faciliteiten van de Club met hun huisarts hieromtrent te overleggen.
 4. Indien het Lid onvoldoende bekend is met bepaalde faciliteiten en apparatuur, dient zij voorafgaande aan het gebruik hiervan een instructeur van de Club om nadere uitleg te vragen. Deze instructie is kosteloos.
 5. Het Lid verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier de Club, haar medewerkers en haar bezoekers cq. leden niet aansprakelijk te zullen stellen voor ongevallen, blessures of dood dan wel vermissing of beschadiging van eigendommen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Club.
 6. Uw sporttas en kleding kunt u opbergen in de lockers. Zij zijn niet toegestaan in andere ruimten. Het gebruik van lockers geschiedt op eigen risico. Wij verzoeken u om na de training uw eigendommen uit de locker verwijderen.
 7. Gebruik geen kauwgom tijdens het sporten.
 8. Gebruik geen verdovende middelen voordat u van de faciliteiten van de Club gebruik maakt. Verdovende middelen verminderen uw reactievermogen en kunnen derhalve tot ongelukken of blessures leiden.
 1.   Clubreglement en wijzigingen
 2. Het Clubreglement is van toepassing op alle diensten en faciliteiten van de Club.
 3. De Club behoudt zich het recht voor om periodiek wijzigingen door het voeren in het Clubreglement indien zij deze wijzigingen in het belang acht voor de veiligheid van haar leden, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van de Club van belang kunnen zijn voor het welzijn van haar leden en de exploitatie van de Club. Wijzingen zijn nimmer grond voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, tenzij deze wijzigingen zo zwaarwichtig zijn, dat van het Lid redelijkerwijze niet langer verwacht mag worden dat zij het lidmaatschap continueert.
 4. De Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen door het voeren in het product- en dienstenaanbod.
 5. De club behoudt zich het recht voor om van locatie te verhuizen binnen de gemeente Heerhugowaard.
 1. Trainingsafspraken
 2. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van trainingen.
 3. Vervolgtrainingen worden ingepland voor aanvang van een training.
 4. Het lid is bekend met het feit dat sommige tijdstippen eerder volgeboekt zijn.
 5. De Club probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan voorkeurstijdstippen en –dagen van leden, maar kan daarin geen garanties geven.
 6. Trainingen kunnen maximaal twee weken van tevoren worden ingepland.
 7. De Club is telefonisch moeilijk bereikbaar, dit omdat trainers uitsluitend aanwezig zijn tijdens het geven van trainingen en tijdens deze trainingen de telefoon niet kunnen opnemen. Vandaar dat het annuleren of wijzigen van trainingsafspraken uitsluitend geschiedt per onze PaynPlan app.
 8. Het annuleren of wijzigen van een training dient te geschieden per app minimaal één werkdag voor aanvang van de training. Afmeldingen of wijzigingen langs andere weg (telefoon, sms, Whatsapp etc.) worden niet geaccepteerd.
 9. Het annuleren of wijzigen van een training op maandag dient uiterlijk de vrijdag daarvoor, voor het tijdstip van de geplande training op maandag, te geschieden app. Het annuleren of wijzigen van een training is uitsluitend per app paynplan mogenlijk.
 10. Bij afwezigheid zonder afmelding of niet tijdige annulering van een training, vervalt de training zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
 11. In geval van juiste en tijdige annulering kunt u direct een nieuwe training inplannen. De Club geeft ter zake geen garanties, het kan zijn dat het niet mogelijk is een vervangend tijdstip voor de geannuleerde training vast te stellen.
 12. Indien trainingen niet zijn tijdig of op onjuiste wijze zijn geannuleerd, bestaat geen inhaalrecht.
 13. Bodycharge behoudt zich het recht voor om, bij onvoldoende deelname, lessen te annuleren.
 14.  Overige bepalingen
 1. Aanwijzingen en instructies gegeven door medewerkers van de Club dienen strikt te worden nagevolgd.
 2. Het is de Club toegestaan om door de Club genomen foto’s en video’s van leden te gebruiken in commerciële uitingen.
 3. De Club staat voor een gezonde levensstijl. Het bezit en gebruik van verdovende middelen is in de gehele Club strikt verboden.
 4. Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de Club.
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan in de Club.
 6. Het is leden niet toegestaan producten of diensten te verkopen in de Club of deze ter beschikking te stellen aan derden. Het is leden, zonder voorafgaande toestemming van de directie van de Club, niet toegestaan diensten aan te bieden, waaronder doch niet uitsluitend cursussen, (sport-)lessen of coaching programma’s.
 7. Reclame campagnes en/of uitingen in bijvoorbeeld de nieuwsbladen, multimedia, websites zijn uitsluitend geldig als deze ook zijn opgenomen in de koopovereenkomst.
 8. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de lidmaatschapsovereenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter te Alkmaar. Op de lidmaatschapsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, de informatie op je contract is te alle tijden bindend.